Közbeszerzési tárgyak

A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió lehet.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása csak visszterhes szerződés megkötése esetén, azaz csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlatkérő a beszerzés tárgyáért ellenszolgáltatást teljesít.

Például egy ingyenes megbízási szerződés megkötése esetén, a beszerzés hiába tartozna tárgya és értéke alapján közbeszerzési kötelezettség alá, az egyébként ajánlatkérőnek minősülő szervezet mentesül a közbeszerzés alól.

A közbeszerzés tárgyának megállapítása során alapszabály, hogy ha a szerződés több - egymással szükségszerűen összefüggő - közbeszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni.

 

Árubeszerzés

Az árubeszerzés alatt minden forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog beszerzését kell érteni. Az árubeszerzés a dolog tulajdonjogának, használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzésére irányulhat az ajánlatkérő részéről.

Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.

 

Építési beruházás

Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:

a) a Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.

 

Építési koncesszió

Az építési koncesszió az építési beruházás egy különleges fajtája, amelynek lényege, hogy a nyertes ajánlattevő az általa megvalósított beruházás ellentételezéseképpen az építmény hasznosítási jogát szerzi meg, vagy hasznosítási jogot és egyben pénzbeli ellenszolgáltatást is kap az ajánlatkérőtől és amelyben a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.

Az építési beruházás és az építési koncesszió elhatárolásának alapvető szempontjai az ellenszolgáltatás jellege és a kockázat átvállalásának kérdése:

  • Az ellenszolgáltatás jellege.

Ha az építési beruházás megvalósításáért nyújtott ellenszolgáltatás kizárólag pénzbeli ellenszolgáltatás, a beruházás építési beruházásnak minősül. Hogy a beruházás koncessziónak minősüljön, az ellenszolgáltatás nem kizárólag pénz, hanem - legalább részben - az építmény hasznosítási jogának átengedése kell legyen. Hasznosítási jog átengedése esetén a koncessziós jogosult legalább részben jogot szerez az építmény üzemeltetéséből, hasznosításából származó jövedelemre (pl. az adott építményt használók, igénybevevők által fizetett díjból származó bevétel).

  • A kockázatvállalás kérdése.

Koncessziónak csak akkor minősül a beruházás, ha a hasznosításból illetve üzemeltetésből eredő kockázat - legalább részben - a koncessziós jogosultat terheli.

Az építési koncesszió tipikus formája az állami és a magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés, az un. közösségi és magán partnerkapcsolatok, azaz Public Private Partnership, röviden PPP, koncessziós formája. PPP konstrukciót alkalmaztak például az érdi tető-Dunaújváros autópálya szakasz elkészítésére és üzemeltetésére. A koncessziós jogokat az 57 km-es szakasz megépítésére és 22 éves üzemeltetésére a Bilfinger Berger, Porr, Swietelsky cégek által létrehozott német-osztrák érdekeltségű M6 Duna Autópálya Konzorcium nyerte el.

 

Szolgáltatás megrendelés

A szolgáltatás olyan árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.

Szolgáltatásnak minősül az a szerződés is, amelynek tárgya árubeszerzés és szolgáltatás, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét.

A szolgáltatások kategóriáit és az egyes kategóriákba tartozó szolgáltatási tárgyakat a törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza. A 4. mellékletben azok a szolgáltatási tárgyak kerültek megnevezésre, amelyek esetén egyszerű eljárással is lebonyolítható a közbeszerzés.

 

Szolgáltatási koncesszió

A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás-megrendelés, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.

A szolgáltatási koncesszió elhatárolása a szolgáltatástól az építési beruházás és építési koncesszió elhatárolásával azonos szempontok - az ellenszolgáltatás természete és az ezzel járó következmények alapján történik.

A szolgáltatási koncesszió tipikus területei a közterületet érintő és közterületekről látható hirdetésekkel és reklámokkal kapcsolatos rendszergazdai tevékenység ellátása, a hulladék összegyűjtése, elszállítása és elhelyezése, továbbá parkolási rendszer kialakítása és üzemeltetése.