A beszerzés értéke döntő jelentőségű, hiszen ennek alapján tudja az ajánlatkérőnek minősülő, illetve a költségvetési vagy uniós támogatásban részesülő szervezet eldönteni, hogy az adott tárgyú beszerzése a törvény hatálya alá tartozik-e és, ha igen, akkor melyik részének a hatálya alá.

A törvény ennek megfelelően részletes szabályozást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzés megkezdése előtt milyen elvek és szabályok figyelembevételével kell kiszámítani a közbeszerzés tárgyának értékét. A törvény ezen rendelkezései alapján kiszámított érték a közbeszerzés becsült értékét jelenti.

 

A közbeszerzés becsült értéke:

  • a közbeszerzés megkezdésekor
  • annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált
  • általános forgalmi adó nélkül számított,
  • legmagasabb összegű
  • teljes ellenszolgáltatás (ahol teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét is).

A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők, vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is, amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére.

Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény megkerülése céljával megválasztani.

 

A közbeszerzési eljárás megkezdése

A közbeszerzés megkezdésén

  • a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját,
  • a közvetlen részvételi felhívás megküldésének időpontját,
  • a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás (a Kbt. 99.§ (2) bekezdése szerinti rendkívüli sürgősségre hivatkozással megindított eljárás esetén a tárgyalási meghívó) megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni.

Például, hiába esik a közbeszerzési eljárás szinte teljes folyamata, a szerződéskötés és a teljesítés a 2012. évre, ha az eljárást megindító felhívás közzétételre történő feladása 2011. december 30-án történik; ez esetben a közbeszerzési eljárás megkezdésének 2011. december 30-a számít és ezért a közbeszerzésre és az arra kötött szerződésre is a 2011. december 31-én hatályos közbeszerzési szabályok az irányadóak.

 

A becsült érték számítására vonatkozó speciális esetek

 

A dolog használatára/hasznosítására vonatkozó jog megszerzése

Az árubeszerzés becsült értéke a dolog használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jog megszerzésére irányuló szerződés esetén:

a) Határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén: a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás.

Az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig: a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is.

b) Határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges: a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

 

Rendszeresen vagy az időszakonként visszatérő árubeszerzés vagy szolgáltatás

Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

a) az előző költségvetés (vagy tizenkét hónap) során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés(ek), szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy

b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés(ek) időtartama alatti ellenszolgáltatás.

Például: egy költségvetési években gazdálkodó, a városüzemeltetési beszerzéseket bonyolító önkormányzati költségvetési szerv, az éves költségvetésébe évente visszatérően beállított szolgáltatás beszerzésekre (pl. szúnyogirtás) vonatkozóan a becsült érték megállapítása érdekében nem köteles piackutatást végezni, hanem az előző évre szerződött árat (egységárat) – természetesen a tárgyévre tervezett mennyiségi változásokat és inflációs rátát is - figyelembe véve kalkulálhat a tervezett beszerzés becsült értékének a megállapítása során.

 

Vételi jogot tartalmazó árubeszerzés vagy szolgáltatás

Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely vételi jogot is tartalmaz, a vételárral együtt számított legmagasabb ellenszolgáltatás.

 

Árubeszerzést és szolgáltatás megrendelését is magában foglaló szerződés

Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás megrendelést is magában foglal, a becsült érték megállapításakor az árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét egybe kell számítani. Úgyszintén be kell számítani adott esetben az árubeszerzés becsült értékébe a beállítás és üzembe helyezés becsült értékét is.

 

Egyes szolgáltatások becsült értéke

A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat:

a) Határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás.

Például: 1 éves határozott időtartamra megkötni kívánt, karbantartási munkára irányuló szerződés esetén, a szerződés 1 éves időtartama alatti szolgáltatásért fizetendő díj.

b) Határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

Például: a határozatlan időre, köztisztasági munkák elvégzésére megkötni kívánt szerződés esetén a szolgáltatás becsült értéke az 1 hónap alatt megfizetendő díj negyvennyolcszorosa, azaz mintha 4 éves, határozott időtartamra történne a szerződés megkötése.

A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor a következőket kell figyelembe venni:

a) biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb ellenszolgáltatásokat,

b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, a jutalékot, kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat;

c) a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat.

 

Tervpályázat becsült értéke

A tervpályázat becsült értékébe be kell számítani

a) a pályázóknak fizetendő díjat vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat is, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) annak a szolgáltatásnak a becsült értékét is,

  • amelynek megrendelésére a tervpályázati eljárást követően kerül sor, és
  • amelyre a nyertessel vagy - a bírálóbizottság ajánlása alapján - a nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell szerződést kötni, kivéve, ha az eljárást megindító felhívásban a kiíró kizárja az ilyen szerződés megkötését.

 

Építési beruházás becsült értéke

a) Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a teljes beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe venni. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell döntő szempontként figyelembe venni.

b) Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk, illetőleg szolgáltatások becsült értékét is.

Például: ha az ajánlatkérő egy parkoló térköves burkolatának kivitelezésére kíván szerződni, de a megvalósításhoz szükséges térkövet már korábban megvásárolta, azaz a térkő szolgáltatása a kivitelezésre vonatkozó szerződésnek már nem képezi tárgyát; a kivitelezésre irányuló építési beruházás becsült értékébe a már megvásárolt térkő árát is be kell számítani.

c) Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés, illetőleg a szolgáltatás becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet beszámítani azzal a céllal, hogy ilyen módon megkerüljék a törvény alkalmazását ezen árubeszerzésre, illetőleg szolgáltatás megrendelésére.

Például: nem lehet egy iskola kivitelezésére irányuló építési beruházás becsült értékébe beszámítani a tanításhoz szükséges, az iskola felépítéséhez nem szükséges felszerelés (például kréta) és számítástechnikai eszközök értékét, azzal a céllal, hogy a felszerelések és eszközök beszerzésére, mint árubeszerzésre ne kelljen közbeszerzési eljárást lefolytatni.

 

Keretmegállapodás és dinamikus beszerzési rendszer becsült értéke

A keretmegállapodás becsült értéke a megállapodás alapján az adott időszakban kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke.

A dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása esetén a közbeszerzés becsült értéke a rendszer alapján az adott időszakban kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke.