Az alkalmasság előírása

Az ajánlatkérő alkalmassági követelményeket határozhat meg az ajánlattételhez megkövetelt

a) gazdasági és pénzügyi helyzetre;

b) műszaki és szakmai alkalmasságra;

c) ha a szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre

vonatkozó feltételek előírásával.

Lényeges változás akorábbi szabályozáshoz képest, hogy az ajánlatkérő előírhat, de nem köteles pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt előírni.

Az ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előírásától is eltekinthet, de csak az eljárást megindító felhívásban megindokolt kivételes esetben, és csak akkor, ha a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges. Nem szükséges külön indokolás, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.

Nemzeti eljárásrend, a Kbt. 115. § szerinti, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló eljárásban az ajánlatkérő nem köteles műszaki-szakmai alkalmassági követelményt sem előírni és ezt indokolnia sem kell.

Az alkalmassági követelményeket és az azoknak való megfelelés igazolására benyújtandó dokumentumokat az eljárást megindító felhívásban pontosan meg kell jelölni.

Ennek során meg kell határozni, hogy mely körülmények megléte, illetve hiánya vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére.

Nem jogszerű például az a feltétel, hogy „nem alkalmas az ajánlattevő, ha nem tud felmutatni megfelelő referenciát".

Megfelel viszont e törvényi előírásnak az az alkalmassági feltétel, mely szerint „Műszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényező, ha ajánlattevő az előző három év bármelyikében nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyával azonos területen legalább nettó 120.000.000 forint értékű referenciával".

Az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását

  • a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és
  • azokat - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.

 

Együttes megfelelés

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (például az éves beszámoló adatára /mérleg szerinti eredmény/ vonatkozóan előírt követelmény), az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ez azonban azt is jelenti, hogy az ilyen alkalmassági követelménynek az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő önmagában meg kell felelnie.

 

Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (Kapacitást biztosító szervezet)

Az új Kbt. továbbra is rögzíti, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A zárójelbe tett „is" szócska kifejezi, hogy a külső szervezet adtainak felhasználása egyrészt helyettesítheti az ajánlattevő alkalmasság igazolása körében megjelölt adatait, másrészt kiegészítheti azokat.

Vátozás a 2011-es Kbt.-hez képest, hogy az egyszerű nyilatkozat helyett csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kivételt képez ez alól, ha a kapacitást biztosító szervezet a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására kerül bevonásra: az ilyen szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

További lényeges változás a 2011-es Kbt.-hez képest, hogy a szakember rendelkezésre állásának igazolására és a referencia meglétére az alkalmasság igazolására bevont kapacitást biztosító szervezetnek kell megvalósítania azt a szállítást/munkát, amit a kapacitásaival igazol.

 

Az alkalmasság igazolása

Az új közbeszerzési szabályozás -az ajánlattételi megkönnyítése érdekében - lényeges változást vezet be az alkalmasság igazolásával kapcsolatban. A gazdasági szereplő ajánlatában vagy részvételi jelentkezésében az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében csak az un. egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani benyújtani. E dokumentumban, az ajánlatkérő rendelkezésétől függően vagy csak nyilatkozik, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel, vagy megadja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelésének igazolására vonatkozó adatokat.

A kapacitást biztosító szervezetnek és az ismert alvállalkozónak is ki kell tölteni és be kell nyújtani az ajánlatban/részvételi jelentkezésben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Az alkalmasságot igazoló dokumentumokat (pl. referencia igazolás, szakmai önéletrajz, stb.) az ajánlatkérő ajánlatkérő ajánlatok értékelését követő felhívására kell a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnak, továbbá az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevőnek benyújtani 5 munkanapos határidővel. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Nemzeti eljárásrendben az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó. Az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben csak nyilatkozni kell az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfelelésről; az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést az ajánlatkérő ajánlatok értékelését követően történő felhívására kell igazolni 5 munkanapos határidővel.

Az alkalmasság utológos igazolásával kapcsolatban felhívom a figyelmet, hogy hamis nyilatkozatnak és így kizáró oknak minősül, ha az gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, ha a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek az alkalmasság fennállására vonatkozó döntését, és a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg.

 

 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben - a korábbi 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelettel csaknem megegyező módon - kerül meghatározasra, hogy az ajánlatkérő az alkalmasság ellenőrzésére milyen igazolási módokat, illetve milyen dokumentumok benyújtását írhatja elő, illetve köteles elfogadni.