Az ajánlatkérő az uniós értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzése megvalósításakor - választása szerint - a Kbt. uniós eljárásokra irányadó szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat alakíthat ki.

Az ajánlatkérő, ha az általa a közbeszerzés során alkalmazandó eljárás szabályait önállóan alakítja ki, köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban.

Az eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be. Az eljárást megindító felhívásnak mindazon információkat tartalmaznia kell, amely a gazdasági szereplőknek a megfelelő ajánlattételhez szükséges, így különösen

- az odaítélendő szerződés legfontosabb részleteit (az eljárás tárgya, mennyisége, szerződéses feltételek) és

- az odaítélés módjának rövid leírását (értékelési szempontok és módszer),

- az ajánlattételi (részvételi) határidőt, valamint

- az ajánlatkérővel való kapcsolatfelvételre vonatkozó információt.

A felhívást az ajánlatkérő külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján köteles közzétenni.

Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontban és helyszínen gondoskodni az ajánlatok felbontásáról.

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult az uniós eljárási rend szerinti kizáró okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését előírni. Az ajánlatkérő köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g-k) és m) pont szerinti kizáró ok érvényesítését előírni.

Az alkalmasság tekintetében az ajánlatkérő a külön jogszabályban foglalt alkalmassági igazolási módokon kívül egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és igazolási módot is előírhat, de ennek során is alkalmaznia kell az Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltakat.

Az eljárási szabályok meghatározásakor az ajánlatkérő köteles biztosítani az eljárások megfelelő mértékű nyilvánosságát.

Az ajánlatkérőnek biztosítania kell az azonos hozzáférést (a részvétel jogát) valamennyi, az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplő számára, a diplomák, tanúsítványok, valamint képesítéseket igazoló iratok kölcsönös elismerését, az ajánlatok (részvételi jelentkezések) benyújtásához megfelelő határidők megadását, az alkalmazandó eljárási szabályok előzetes megismerését biztosító szabályozás kialakítását, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalakor a megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítését.

Az ajánlatkérőnek biztosítania kell a szerződés tárgyának megkülönböztetésmentes leírását; az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.

Az ajánlatkérő a 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat köteles előírni, azzal, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségi ok csak az ott felsorolt kizáró ok előírása esetén, a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti érvénytelenségi ok csak alkalmassági követelmény előírása esetén alkalmazandó.

Az ajánlatkérő jogosult az alábbi érvénytelenségi okokat előírni:

  • Kbt. 73. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok (az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz)
  • Kbt. 73. (3) bekezdése szerinti kizáró ok (a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz).

A Kbt. 73. § (4) és (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

Az eljárásban az üzleti titokra és a betekintésre vonatkozó szabályok (Kbt. 44-45. §) megfelelően alkalmazandóak.