Téma: Betekintés a versenytárs ajánlatába

 

Kérdés:

Az ajánlattevők a bontási eljárást követően, de még a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése előtt megismerhetik-e egymás ajánlatait, betekintési joguk van-e egymás ajánlatainak másolati példányához?

 

Válasz:

Az eredmény közlését megelőzően az ajánlattevők nem tekinthetnek be egymás ajánlatába.

E szabály alól egy korlátozott kivétel van: Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jogszerűen jelenlévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a az ajánlat felolvasólapjába, amiből az ajánlat ismertetésre került.


A közbeszerzési törvény (Kbt.) csak az eljárás eredményét tartalmazó összegezés megküldését követően teszi lehetővé, hogy kérelemre a nyertes és a többi ajánlattevő ajánlatába betekinthessen.

Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen.

Új szabályozás a Kbt.-ben, hogy az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani.

A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.


Az ajánlatkérőnél történő beteintést követően, jogorvoslati eljárás megindítása esetén a kérelmező a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtott kérelme alapján betekinthet a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratokba. E betekintés határideje a jogorvoslati eljárás megindítását követő 10 nap.